ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΣΝΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΔ 31/18

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΣΝΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΔ 31/18
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΣΝΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΔ 31/18

Η Ένωση Ναυαγοσωστικών Σχολών Ελλάδος ως θεσμικός αναγνωρισμένος φορέας στον τομέα της ναυαγοσωστικής τον Φεβρουάριο του 2017 κατάθεσε στην αρμόδια διεύθυνση ΔΛΑ του ΥΝΑΝΠ, σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την ουσιαστική βελτίωση θεμάτων της λειτουργίας των σχολών και της προστασίας των λουομένων στις ακτέςμας.

Οι προτάσεις μας ήταν αποτέλεσμα εμπειρίας δεκαοχτώ ετών και διαβούλευσης καθόσον ελήφθησαν υπόψη :

1. Οι απόψεις των σχολών.
2. Οι απόψεις των ναυαγοσωστών κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους.

3. Οι απόψεις των υπόχρεων ναυαγοσωστικής κάλυψης.
4. Η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την εξάλειψη των πνιγμών

Το σχέδιο αυτό εστάλη από το υπουργείο Σας σε όλους τους πραγματικά εμπλεκόμενους φορείς (ΚΕΔΕ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ) και πήρε την τελική του μορ-φή.

Το καλοκαίρι του 2018 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τις σχολές και τους αρμό-διους φορείς και η αποτελεσματικότητα του διεφάνη από το πρώτο κιόλας έτος εφαρμο-γής του.

Σήμερα μπορούμε να ήμαστε υπερήφανοι για τα αποτελέσματα του αφού εκεί πουέτυχε εφαρμογής οι πνιγμοί μηδενίστηκαν και τα περιστατικά που κατέληξαν σε θάνατο από παθολογικά αίτια μειώθηκαν κατά 70%.

Η ΕΣΝΕ διαβεβαιώνει ότι όλες οι άκαιρες αιτιάσεις των συνδέσμων που κατατίθενται σήμερα έχουν απαντηθεί ήδη με το ΠΔ31/2018 κατά την εφαρμογή του.

Ενώ ή ίδια η Ένωση έχει κάνει προτάσεις στο αρμόδιο Υπουργείο που βελτιώνουν επιμέρους θέματα και καλύπτουν το σύνολο των ζητημάτων που απασχολούν τα εμπλεκόμενα μέρη, καθόσον όπως προελέχθη οι προτάσεις μας αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με τους ως άνω φορείς.

Σε απάντηση των συνδέσμων της διαβούλευσης ενδεικτικά για την οικονομία του χρόνου σας παραθέτουμε τα εξής:

1. Οι σχολές σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.β 3 (Χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξο-πλισμού και γενικά των διαφόρων σωστικών μέσων ).και παρ β 17.(Χρησιμοποίηση φαρ- μακευτικού υλικού.) διδάσκουν την εφαρμογή της μεθόδου ΚΑΡΠΑ για όλες τις ηλικίες χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά .

2. Στο άρθρο 5 παρ β12 (τρόποι διάσωσης θύματος και ειδικά σε περίπτωση ατόμουμε ειδικές ανάγκες) σαφώς μεταφέρεται επαρκής γνώση σε θεωρητικό και πρακτικό επιπεδο στους ναυαγοσωστες .
3.Κατα την διαβούλευση του ΠΔ 31 όλοι οι φορείς και ειδικά η ΚΕΔΕ πρότεινε την διάρκεια (4 μήνες ) και το ωράριο (10.30-5.30) της ναυαγοσωστικής κάλυψης παρ’ όλο που η ΕΣΝΕ είχε προτείνει παραπάνω ωράριο

Συμφωνήθηκε όμως έτσι διότι ο κάθε Υπόχρεος φορέας έχει την ευχέρεια σύμφωναμε τις ανάγκες ,να αυξάνει και το ωράριο και τη διάρκεια της ναυαγοσωστικής κάλυψης κάτι που συμβαίνει πχ. Κρήτη -Μύκονο και γενικά όπου υπάρχει μεγάλη τουριστική περίοδος και επισκεψιμότητα

4.Στην Χώρα μας η ναυαγοσωστική είναι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ και κατά συνέπεια δημιουργεί υποχρέωση .

Τα πρότυπα που αναφέρονται από συνδέσμους στη διαβούλευση όπως ILSF.ORG κτλ είναι οργανισμοί που στηρίζονται στον εθελοντισμό εξού και οι αρχηγοί – υπαρχηγοί εκπαιδευτές – αρχηεκπαιδευτές – βοηθοί κτλ.

Άλλωστε το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολών μας απαρτίζεται από επαγγελματίες Ιατρούς-Γυμναστές -καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας .

5.Λανθασμένα αναφέρει κάποιος σύνδεσμος ότι ζητάμε πιστοποιητικό από ιατρόακτινολόγο υποβάλλοντας σε ακτινοβολία τους μαθητές μας ενώ τα πιστοποιητικά των ιατρών που απαιτούνται είναι, παθολόγου -καρδιολόγου – δερματολόγου και ψυχιάτρου(άρθρο 4 παρ α2).

Κατόπιν των παραπάνω προκύπτει με σαφήνεια ότι η ΕΣΝΕ υπηρετώντας τον θεσμικότης ρόλο προέβη σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες τόσο κατά τη σύνταξη του Π.Δ όσο και σήμερα προκειμένου να εξασφαλιστεί η πληρέστερη νομοθετική διευθέτηση των ανωτέρω ζητημάτων. Ως εκ τούτου οι προτεινόμενες προτάσεις των συνδέσμων αφορούν ζητήματα που είτε έχουν προβλεφθεί ήδη από το Π.Δ στην αρχική του μορφή, ενώ άλλα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα χρησιμοποιώντας στοιχεία που εν τέλει δεν προάγουν σε κανένα επίπεδο την όποια τροποποίηση θα οδηγήσει σε τελειοποίηση του νομοθετηματος αυτού.